Общи условия

Това е резюме на Договор за използване на настоящия уебсайт.

Можете свободно:

  • да споделяте — да копирате, разпространявате и излъчвате информацията, съдържаща се в настоящия уебсайт

Съгласно следните условия:

  • Признание — Трябва да посочите авторството на информацията – по начина, определен от самия автор или носителя на правата върху произведението – с хиперлинк към настоящия уебсайт (но не и по начин, оставящ впечатлението, че същият/същите подкрепят вас или използването по някакъв начин на творбата от вас).
  • Некомерсиално — Произведението не може да бъде използвано за комерсиални цели.
  • Без производни произведения — Произведението не може да бъде променяно, преработвано или надграждано.

С ясното разбиране, че:

Освободено – всяко от горните условия може да бъде отменено, ако получите изрично разрешение от собственика на настоящия уебсайт.

Обществена собственост — Когато уебсайта или част от информацията в него е в публичното пространство, съгласно приложимото законодателство, че състоянието й по никакъв начин не влияе на лицензията.

Други права – по никакъв начин от лицензията не са засегнати следните права:

  • Вашата лоялност или на правото на справедлива употреба, или други приложими изключения и ограничения от авторското право;
  • Неимуществените права на автора на уебсайта;
  • Права, които трети лица могат да имат спрямо уебсайта, съдържанието в него или начина, по който се използва информацията, като публичност или право на неприкосновеност на личния живот.